A bőr és nemibeteg ellátás létrehozása, fejlődése és jelene Kecskeméten

 

"A jelen eredményeinek igazi értékeléséhez
mindenkor alapvetően fontos és tanulságos
a kezdetekre való visszapillantás"
(Dr. Nagy György)

Írta: Labancz Gézáné

 

Történetünkhöz tartoznak még a színvonalas szakmai rendezvények szervezése:

1977. Országos Andrológiai Sectió ülése

1978. A bőr nemibeteggondozó 50. éves jubileuma

1980. Fiatal dermatológusok fóruma

1982. A bőrgyógyászati osztály 25. éves jubileuma

1984. Andrológiai vándorgyűlés

1985. "Fiatal Bőrgyógyászok Kecskeméti Fóruma" , melyet azóta folyamatosan minden évben megrendezünk. 2000-ben a 17. alkalommal.

1998. A gondozó 70. éves jubileuma A "Fiatal Bőrgyógyászok Fórumához" kapcsolódóan az azt megelőző napon különböző symposiumokat rendeztünk így:

1992. Interferon symposium

1993. A chronikus vénás elégtelenség diagnosztikája és kezelése

1994. Retinoid symposium

1995. Melanoma symposium

1996. Ekzema symposium

1997. Trichológiai symposium

1998. Curiosin symposium

1999. Psorcutan, valamint a Vulvaris betegségek symposiumát.

 

Ezek a rendezvények nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is öregbítették a bőr-gyógyászat, és nem utolsósorban kórházunk jó hírét.

 

Részlegünkről eddig 3 könyv jelent meg, melynek szerzője a bőrgyógyászat vezető főorvosa Dr. Török László:


1. Ekzemás bőrbetegségek, Medicina Budapest, 1989.

2. A bőrtünetek általános diagnosztikus jelentősége, Medicina Budapest 1995. (német és cseh nyelven is megjelent)

3. A genitoanalis tájék bőrbetegségei, Medicina, Budapest 1998.

 

1976-tól 1998-ig hazai és külföldi fórumon 350 előadás hangzott el, publikáció hazai és külföldi folyóiratban összesen: 168, továbbá 21 poszter bemutatás.

Felvilágosító munkánkról röviden annyit, hogy írásos tájékoztatót adtunk ki a pikkelysömörről, a melanomáról, az ekzemáról, gombás fertőzésekről, a krónikus vénás elégtelenségről.A sajtóban ismertetőket, a televízióban és a rádióban rendszeres előadásokat tartanak orvosaink.

5 éve már, hogy évente egyszer szombaton un. "Melanoma napot" tartunk Kecskeméten, melyet a lakosság kedvezően fogadott. Felhívásunkra a megyei gondozók is csatlakoztak ehhez a szűrővizsgálathoz. A rendelés időpontjáról a lakosságot a helyi napilapon keresztül értesítjük.

A kecskeméti bőrgyógyászat 70 éves története dióhéjban. A történeti adatok hiteles dokumentumokon, jegyzőkönyveken nyugszanak. Az anyaggyűjtésben nagy segítséget nyújtott Dr. Nagy György és Dr. Ketzán Iván az intézet volt vezető főorvosainak feljegyzései és a "régi" volt munkatársak elbeszélései, visszaemlékezései.

A kézirat összeállításakor hálás szívvel gondolunk Dr. Gajdócsi István és Tohai László volt megyei és városi vezetőkre, akik a bőrgyógyászat sorsát mindig szívügyüknek tekintették és azt a legmesszebbmenőkig segítették és támogatták.

 

Bőr- és nemibeteg gondozóintézet szervezése Kecskeméten

 

Kecskeméten a gondozóintézet kialakulása éppen olyan nehezen ment, mint ahogy az országos viszonylatban is történt. Pedig Kecskeméten ez a fogalom és gondolat már nem volt új. 1833-ban az Alpáron működő Schmidt János, Pest vármegye "második főorvosa" javaslatára már egy ideig kötelező házasság előtti vizsgálat történt.

1853-ban Kecskemét város tanácsa megbízta Hajagos Illés polgármestert, hogy a "bujakóros nők" elhelyezéséről gondoskodjék. 1915-ben az Országos Munkásbiztosító Intézet keretében olyan szakrendelés működött, amely a nemi betegek nyilvántartásával és gondozásával is foglalkozott.

Újabb adat 1919-ből. A Nemzeti Tanács Néptanácsa alakulása első ülésének jegyzőkönyve szerint Dr. Földes István kormánybiztos helyettes szóvá tette, hogy "Igen szomorú dolog, hogy Kecskeméten még nincsen veneriás beteg kórház, népkönyvtár és népfürdő". Az első világháború után a 20-as évek elején országszerte elkezdődött a közegészségügy újjászervezése így természetesen Kecskeméten is. 1923-ig a város tiszti főorvosa és a városi kórház igazgatója egy személyben Dr. Csabai Géza volt. Különösen azokkal a nemi betegekkel volt sok tennivaló, akik nem voltak tagjai egy betegbiztosító intézetnek sem. Ezeket a betegeket mégis el kellett látni és gyógykezelésben kellett részesíteni.

A kis befogadó képességű kórház természetesen minden beteget nem tudott felvenni, így csak kis részüknek jutott hely - kizárólag nőknek - a belgyógyászati osztályon. Ebben a helyzetben a kórház igazgatója úgy rendelkezett, hogy heti két délután és vasárnap délelőtt csak nemi betegeket lássanak el. A belosztályra felvett nemi beteg nőknek a kórházi kötelező viselete lángpiros, földig érő gallérszerű ruhadarab volt. Így a kórházban lévő többi betegek egy-két napon belül már tudták, hogy ezek a különös ruházatú társak a "bujások". Természetes, hogy a befogadó belosztály minél előbb szabadulni kívánt a nemi betegektől, akik pedig mindösszesen 8 ágyat foglaltak el. Ebben az időben több, a háború alatt katonai egészségügyi célokat szolgáló épület felszabadult és a fejlődés lehetősége megcsillant a kórház előtt is.

A belgyógyászati osztály új helyére azonban már nem vitte magával a számára nagy terhet jelentő nemi betegeket. Ezeket a betegeket ezután elmemegfigyelőnek nevezett épületben helyezték el 16 ágyon és a járványkórház alorvosa látta el őket. Szomorúbb elhelyezést keresve sem lehetett volna találni és a nemi betegeket nyomorúságosabb helyre kényszeríteni. Ellátásuk egyáltalán nem volt megfelelő és ez ismét a gondozóintézeti módszer bevezetését vetette fel. 1928.július 19.-én a tiszti főorvos már jelentette felettes szerveinek, hogy még húsvét előtt a tiszti főorvosi hivatal helyiségeiben. megnyílik a városi nemi beteg dispensaire Dr. Nagy György szakorvos vezetése alatt. (Dr. Nagy György először a gyöngyösi Alapítvány Közkórházban mint segédorvos volt alkalmazásban, innen Szegedre került. A Poór Ferenc professzor vezette egyetemi klinikán tanársegédként dolgozott Kecskemétre jöveteléig).

 

Dr. Nagy György
1928 – 1952

 

A rendelés megkezdéséről újsághír jelent meg a Kecskeméti Közlöny 1928. aug.19. szombat, 187.szám X. évfolyamában, mely így szólt: "Bőr és nemi beteg szakorvosi rendelés veszi kezdetét f.hó 21-én a tiszti orvosi hivatalban. Rendelési idők hétköznapokon déli 12-1-ig, vasár és ünnepnapokon pedig d.e. 11-12-ig. A tökéletesen szakszerű rendelésen részt vehet minden igazolt szegény beteg, aki ingyenes gyógyszer és gyógyellátásban részesül, de bajának pusztán megállapítása céljából részt vehet bárki is, tekintet nélkül a vagyoni állapotára. ezen rendelésekkel kapcsolatban vér és váladék vizsgálatok is végeztetnek górcsövi és vegyi úton." Tiszti főorvos

A BNG. alapításával kapcsolatban az alábbi jegyzőkönyv készült egy hónappal a rendelés beindulása után: "Jegyzőkönyv Felvétetett Kecskeméten, a város törvényhatósági bizottságának 1928. évi szeptember 29-ik napján tartott rendes havi közgyűlésről, melyen méltóságos Zimay Károly polgármester úr elnöklete alatt jelen voltak: dr. Dömötör Lajos h. polgármester, Füredi Lajos, Garzó Sándor tanácsnokok, Szabó Jenő tb. főjegyző, dr. Kiss György árvaszéki h. elnök, Tormássy Ferenc főszámvevő, Soós Gyula főszámvevő h. A tiszti orvosi hivatalban közalapra 1373 esetben történt rendelés. A tiszti orvosi hivatallal kapcsolatban augusztus hó 21-én megkezdődött a nyilvános rendelés bőr és bujakóros betegek részére, dr. Nagy György volt egyetemi tanár-segéd, szakorvos vezetése alatt a m. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium hathatós anyagi támogatása és az "Országos Közegészségügyi Egyesület" kecskeméti alosztályának közben jöttével. A rendelést az első naptól kezdve a hasonló vonatkozású betegek nagy számban, utóbbi napokban szinte tömegesen keresik fel. Ezen rendelésen az igazolt szegény betegek teljes gyógyulásáig a legmodernebb gyógyellátásban részesülnek, de bajának megállapítását és első tanácsot mindenki kaphat, tekintet nélkül a vagyoni helyzetére. Ezen rendeletek orvosi armatóriuma magába foglalja a legszélsőbb részletekig hatoló váladék, vér, vegyi és górcsövi vizsgálatok feltételeit is".

Ezzel megindult tehát Kecskeméten, akkor az ország negyedik legnagyobb városában egy újabb gondozójellegű intézmény munkája első, ideiglenes otthonában. Ez az ideiglenesség pontosan 10 évig tartott. A sok nehézség ellenére is azonban ez volt a legeredményesebb és legtartalmasabb. A betegforgalom lassan növekedett, mert nemcsak nemi betegek, hanem bőrbetegek is felkeresték a ren-delést, valamint ide irányították a bőr- és nemi betegeket a kórházi osztályokról is. A rendőrhatósági eljárások során is adódtak páciensek és természetesen a he-tenkénti orvosi vizsgálatra kötelezett nők is gyarapították a betegek számát.

A nemibeteg-gondozó intézet megindult munkájának volt más haszna is a gyógyítá-son túl. Lassanként átment a köztudatba a nemi betegségek elleni küzdelem hasz-nossága, hatásossága is. Kialakulóban volt a későbbi fertőző forrás kutatásnak nevezett munka és gondozás fogalma is. Előírás volt ugyanis a katonaságnál a fertőző személyek felkutatása. A felvett jegyzőkönyvek alapján a városi egészség-ügyi hatóság az ügyet a rendőrség segítségével kivizsgáltatta. A fertőzőnek talált nők ennek alapján azonnal kórházba kerültek. A kórházi elhelyezésnek voltak per-sze nehézségei, mert érvényben volt ugyan az 1898. évi 133 000 BM. rendelet 5. paragrafusának 2. pontja, mely szerint minden közkórházi jellegű kórházban ún. bujakóros osztály állítandó fel, de ez az akkori időkben csak írott malaszt volt. Ebben az időben a városi kórház fejlődésnek indult, de bőr és nemi beteg osztály felállítása szóba sem került. A szakterületenkénti fejlődés megoldása az időköz-ben a városban letelepedett szakorvosok révén volt lehetséges úgy, hogy közülük egyeseket a kórház tiszteletbeli főorvosi címmel konziliáriánusi minőségben alkalmaztak.

Így kapta meg a tb. körkórházi főorvosi címet az akkori törvényes lehetőségeknek megfelelően többek között Dr. Nagy György nemibeteg- és bőrgyógyász szakorvos, aki az ún. "puella osztály" orvosi teendőit látta el. Ezzel az intézkedéssel a nemibeteg-gondozó intézet szoros kapcsolatba került a kórházzal. Egy orvos látta el mindkét munkahelyet. Íme a napjainkban annyit emlegetett kórház-gondozóintézeti egység. Az akkor 83 ezer lakosú Kecskeméten bőven volt teendő a felvilágosító munkával kapcsolatban is. A középiskolákban szervezetten folytak a felvilágosító előadások. Az egyetlen főiskolán, a Jogakadémián az volt a gyakorlat, hogy a félévet Dr. Nagy György felvilágosító előadásaival kezdték meg. Ezeknek az előadások-nak az alapját 100 diapozitív képből álló sorozat képezte. A felvilágosítás minden lehetséges módját kihasználva a bőrgyógyászat várótermében volt hangosan beszélő készülék, amelyen a nemi betegségekről egy-két perces előadást olvastak be a várakozók részére, akik érdeklődéssel hallgatták és kérdéseket tettek fel az el-hangzottakról.

Időközben a nemi betegségek elleni küzdelem országos üggyé vált. Kecskeméten a gondozó elhelyezését illetően új terv látott napvilágot, mégpedig az, hogy össze kell kötni a nemibeteg-gondozó intézet végleges elhelyezését a tüdőbeteg gondozó intézettel egy közös épületben. Kialakult az "egészségház" fogalma. Megnyitására 1938. február 16-án került sor. Az új Egészségházban folyó munkát a háborús helyzet, majd a közelgő frontvonal teljesen megzavarta. A betegek elmaradoztak. 1944. október 10-én a szovjet csapatok megközelítették Kecskemétet. A frontvonal átvonulása alatt nagymértékben megrongálódott egészségház használhatatlanná vált. Új helyet kellett keresni, mely egy magánház egyetlen szobájában - más választás nem lévén - 1945. február 16-án indult meg.

A megmentett, eldugott, másoknak megőrzésre átadott műszerek visszakerültek, lassan gyógyszerekhez is hozzájutottak. Nagyon szerény viszonyok között folytatódott a gyógyító munka ott, ahol abbahagyták. Lassú ütemben, de a betegek egyre szaporodtak, munkáscsapatok és átvonulók is megtalálták a rendelőt. A szociális egészségügy pedig újabb rendelkezések egész sorát hozta és megteremtette ezek anyagi alapjait is. Ezek a rendelkezések végre lehetővé tették a 237 530/1948 N.M. rendelet megjelenését, mely biztosította kivétel nélkül minden arra rászoruló nemi betegnek az ingyenes gyógykezelést a teljes gyógyulásig, tehát fertőzőképességének teljes megszűnéséig.

Lehetővé vált a leghatásosabb gyógyszer, a penicillin alkalmazása intézményesen a syphilis és gonorrhoea bármely kóralakjában. Közben megszűnt az Országos Közegészségügyi Intézet és megalakult az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet, mely az egész szakterületen biztosította az egységes irányítást és ellenőrzést.

 

A gondozónk telephelyei

 

1928-tól 1952-ig: Városháza, Bethlen város 74, Budai u. 2. Cserepes- kórház Koháry u.

1952-től 1961-ig: Komszomol tér 7.

1962-től napjainkig: Nagykőrösi u. 15.

Az alábbi statisztikai adatok az intézet első 10 évét és újabb 10 éves, a napjaink-hoz közeli időszak bőr és nemi betegforgalmát mutatja be:

 

Év

Sy.

Go.

Bőrbeteg

1928.

50

76

287

1929.

107

213

576

1930.

186

253

617

1931.

213

220

756

1932.

203

232

873

1933.

217

259

907

1934.

237

282

983

1935.

323

312

625

1936.

243

256

1.339

1937.

218

288

1.507

Év

Sy.

Go.

Bőrbeteg

1989.

-

57

105.669

1990.

-

77

105.315

1991.

-

69

108.828

1992.

4

86

110.015

1993.

6

80

88.791

1994.

8

90

79.542

1995.

4

43

68.747

1996.

7

40

70.005

1997.

8

38

65.564

1998.

10

55

56.239

 

Említésre méltó adatokat találhatunk 1943-1949. között, amikor is a háborús időszak alatt és után a nemibetegek száma soha nem látott méreteket öltött

 

 

Sy.

Go.

1943.

433

267

1944.

az adatok elvesztek

-

1945.

262

140

1946.

493

68

1947.

625

366

1948.

780

412

1949.

225

223

 

Bőrgyógyászati osztály kialakulása

 

Az 1953. év előtti időszakban a megyei kórház alagsorában zárt osztályon folyt a fertőző nemi betegek gyógykezelése. Ekkor erre a célra két hatágyas női kórterem állt rendelkezésre. Mivel a kórházi ápolásra, kezelésre szoruló betegek elhelyezése nagy gondot okozott, ezért a későbbiekben 12 ágyról 20 ágyra emelve, valamint nyílt osztályrésszé minősítve ínséges körülmények között 1950. január 1-vel indult be a fekvőbetegkénti ellátásra szorulók kórházi ápolása, s ez az osztályrész lett a magja a későbbiekben létrehozott bőrgyógyászati osztálynak.

1952. augusztus 1-vel Dr. Ketzán Iván vette át a bőrgyógyászat vezetését, aki a Fővárosi Szt. István Kórház Dr. Guszman József syphilogus vezette bőrgyógyászati osztályon volt 10 éven át másodorvos, majd Zomborban a Városi Kórház bőrgyógyászati osztályán, mint osztályvezető főorvos teljesített szolgálatot.

 

Dr. Ketzán Iván
1952 – 1975

 

Ezután bízták meg Kecskeméten a Megyei Kórház bőrgyógyászati osztályának megszervezésével, melyre egy évet kapott. Ez azonban önhibáján kívül több évvel később valósulhatott meg.

Négy esztendő múltával egy nem várt adottságból eredően jött el az ideje és lehetősége a bőrgyógyászati osztály létesítésének. 1956 nyarán, amikor is a honvédség a megyénk területén lévő három lazarettje közül, egyet Kecskeméten átadott a polgári hatóság részére. Ez az épület a Nagykőrösi u. 15. számú ház, amelyben egy 50 ágyas lazarett működött. 1956. júliusában a Megyei Kórház leltár szerint átvette az épületet, s annak teljes berendezését.

Ezután terveket kellett készíteni ahhoz, hogy a bőrbetegek osztályos gyógykezelését elfogadható körülmények között lehessen megkezdeni. A kórtermek az épület utcai frontján kerültek elhelyezésre Külön férfi és külön női kórterem, mindkét oldalon külön kezelő, fürdő és WC lett kialakítva. Így az osztály rendelkezésére 3 db 12 ágyas, egy 15 ágyas, 2 db 4 ágyas és egy 1 ágyas (elkülönítő) kórterem állt.

Az épülettömb oldalszárnyaiban kaptak helyet a kezelők, a laboratórium, bőrterápiás rtg. szoba, továbbá iroda és a főorvosi szoba. A földszinten az udvari hátsó szárnyban a konyha, valamint egy kis személyzeti ebédlő. Egy másik helyiségben fizikóterápiás kezelő, mely egyben az ápolónők öltözőjéül is szolgált. Ebben az időben széntüzeléses cserépkályhák szolgáltak a fűtéshez.

Az osztály beindulásakor a dolgozói létszám az alábbiakból állt: egy főorvos, egy alorvos, egy főápolónő, 4 ápolónő, egy laborasszisztens, egy gazdasági előadó, egy szakácsnő, 2 konyhalány, 3 takarítónő, egy házimunkás, egy házfelügyelő, s ehhez jött még a fűtési idényben 6 fő fűtő. Ilyen elhelyezésben és létszámmal 50 betegággyal kezdte el működését 1957. január 07-én a bőrgyógyászati osztály.

 

Az osztály-gondozó egység kialakulása

 

Az elkövetkező évek igazolták, hogy számos nehézséggel kell küzdeni nap mint nap azért, hogy a szakmai működés színvonalát a kor kívánalmainak megfelelő szinten lehessen végezni. Erre az egyedüli járható út, hogy kihasználva a helyi lehetőségeket meg kell valósítani az osztály-gondozó egységet.

Ehhez esetünkben az kellett, hogy az épület kellő átalakítása után áttelepít-sék a megyei bőr-nemibeteg gondozó intézetet, s így a feladatkörök összevonása révén újabb tereket nyerjenek az eddig helyhiány miatt nem létesíthető, de nagyon hiányolt feladatok megoldására. Ismét átalakítási terveket kellett készíteni, majd azok kivitelezése után 1962. január 10-én a megyei bőr-nemibeteg gondozó intézet átköltözött a Nagykőrösi u. 15-be, így végre megvalósult az osztály-gondozó egység.

Azokat a munkahelyeket, amelyeket a fekvő és a járóbetegek is igénybe vettek, úgy kellett elhelyezni, hogy azok zavartalanul, közvetlenül megközelíthetők legyenek. Mint pl. a mycológiai laboratórium, amelynek létrehozása Ketzán főorvos nevéhez fűződik, ahol a mezőgazdaságban dolgozók gombás bőrbetegségeivel foglalkoztak kiemelten. Az osztályon felszabadult helyiségekből női kezelőt és kisműtőt, fehérnemű raktárt lehetett kialakítani. A földszinten került elhelyezésre a rutin és gombalabor, a felvételi iroda, valamint a bőrterápiás rtg. kezelő. Az egy épületben megvalósult szoros kórház-gondozói egység számos területen kedvezőbb munkalehetőséget és egyéb előnyöket biztosított, nemcsak a betegek kezelésében, hanem az adminisztrációban is. Így a betegek kórházi felvételében, úgy a sürgős, mint az előjegyzés alapján történő esetekben, kórházból kiírt betegek táppénzes állományba vétele és ambuláns továbbkezelése alkalmával.

Térben és időben leegyszerűsítve, mindez nemcsak a betegellátóknak, hanem betege-inknek eredményezett ügyük intézésénél időt és fáradságot megtakarító lehetőséget. Egyúttal megteremtődött az lehetősége is, hogy az ambuláló orvos a kórház-ba utalt sorsát tovább követhesse, és fordítva, az osztályos orvos is figyelemmel kísérhette a kórházból elbocsátott betege útját egészen a teljes gyógyulásig. Tovvábbi előnyt jelentett az időközben kialakított orvosi könyvtár, amelyben a legújabb kiadású szakkönyvek, több mint 16 hazai és külföldi folyóirat példányai álltak az orvosok rendelkezésére. Ez nagy segítséget nyújtott a későbbiekben a szakorvosok továbbképzéséhez, valamint a szakvizsgára való felkészüléshez. Ezt a célt szolgálta a ritka dermatológiai esetekről készült színes fotó- és diagyűjtemény, valamint az évek folyamán összegyűjtött szövettani metszetek tára. Az OBNI által kibocsátott brossúrák, egyéb kiadványok a nővérek és asszisztensek szakmai oktatásánál, továbbképzésénél bizonyultak igen hasznosnak. Amikor úgy látszott, végre minden rendben van ahhoz, hogy zökkenőmentesen lehessen dolgozni, újabb gondok jelentkeztek.

1962. őszén ugyanis az épület udvari szárnya rohamosan süllyedni kezdett, olyannyira, hogy azt életveszé-lyessé nyilvánították és elrendelték a kiürítését. Ismét építkezés következett. Ez az átépítés azonban nemcsak nehézségekkel járt, de újabb lehetőséget jelentett, hiszen a lebontott 5 helyiség helyett 14 újat nyertünk. Ezekkel a munkálatokkal egyidőben az egész intézetre kiterjedő korszerűsítés lett végrehajtva. Így a cserépkályhákat felváltotta a gázfűtés bevezetése, korszerű árnyékolt neon világítótestek kerültek felszerelésre. Az épületbe egy tíz mellékállomásos, alközpontos telefonhálózatot telepítettek, amely nagyban hozzájárult a rugalmas ügyintézéshez.

Fentiekben felsorolt előnyök sorát kiegészítette az a nagyszerű lehetőség, hogy a dolgozók étkeztetését házon belül meg lehetett oldani úgy, hogy a konyhához csatlakozott egy tágas személyzeti ebédlő és egy éléskamra. Az előtérből nyílott egy, a gondozóhoz tartozó raktár. A félemeleten a fizikóterápiás kezelő, valamint a bőrterápiás rtg. szoba és egy várószoba kapott helyet. Tovább haladva az I. emeleten kisebb nagyobb kórtermek, a II. emeleten a gazdasági, ill. gondnoki iroda volt található, valamint egy tágas öltöző az asszisztensek részére. Innen egy fél szinttel magasabban a teraszra lehet jutni, amely tavasztól őszig részben terápiás rendeltetéssel bírt - kert hiányában - szabadlevegőn való tartózkodásra adott lehetőséget. Épületünk az évek folyamán újra bővült, mégpedig a szomszéd épület fe-lénk eső földszinti részével. Kialakításra került nagyobb rutin labor, a mycologiai labor, a gondozói iroda, a főorvosi szoba és egy könyvtárszoba. Több évtizedes huzavona, mostoha körülmények között végzett gyógyító munka után, végre megteremtődött a kor követelményeinek megfelelő munkahelyünk. Mindezt, a szűkös hely adta lehetőségek maximális kihasználásával sikerült elérni.

Az osztály-gondozó intézet alapjainak lerakója Dr. Ketzán Iván főorvos 1975-ben vonult nyugdíjba.

 

Prof. Dr. Török László
1975 – tól

 

A bőrgyógyászat vezetését 1975-ben 32 évesen, az ország legfiatalabb főorvosaként Dr. Török László vette át, aki főorvosi kinevezése előtt a Simon Miklós professzor vezette szegedi bőrklinikán volt tanársegéd. (1983-ban védte meg kandidatúráját az andrológia területén, 1994-ben fogadta a Szent-Györgyi Albert Tudomány Egyetem habilitált doktorrá, majd 1996-ban egyetemi magántanár kinevezést kapott).

Dr. Török László főorvos fiatalos lendülettel fogott a korszerű, tudományos igényű bőrgyógyászati betegellátás kialakításához. Új profilok, terápiás eljárások bevezetését tűzte ki célul. Ezekhez új helyiségekre volt szükség. Mivel épületünk befogadóképessége is végesnek bizonyult, ezért az állandó, házon belüli költözködés lett a jellemző.

Az első igen nagy eredmény, hogy intézetünk dermatochirurgiai szakrendeléssel, illetve bőrsebészeti műtővel bővült. Ennek megszervezése sem volt könnyű feladat. Próbáltunk olyan helyiséget kialakítani e célra, mely a műtéti feltételeknek megfelel. Ez a hely azonban hamar kicsinek bizonyult, mert időközben megnőtt a műtétek száma, de a műtéti igényesség is nagyobb teret követelt magának. Dr. Mari Béla főorvosnak, valamint Spitzer Jenőnének - akkor műtősnő, ma a bőrgyógyászat főnővére - nagy szerepe volt abban, hogy a műtő egyáltalán kialakulhatott. Rengeteg utánjárást igényelt nemcsak a műszerek és a berendezések beszerzése, hanem a csempéktől a műtőlámpáig, úgyszólván a legapróbbtól a legnagyobb kellékig minden. Ezzel párhuzamosan nehéz lenne felsorolni, hogy az intézet vezetője Dr. Török László főorvos ki mindenkit keresett fel több- kevesebb eredménnyel azért, hogy ehhez az anyagi lehetőségeket megteremtse és hogy ezt a profilt elismertesse.

Mindennél nehezebb volt az a "csata", amelyet néhány társszakmával, különösen az akkori sebészeti osztállyal kellett megvívni. Végül a kitartó, szívós és jó színvonalú munka eredménnyel járt. Olyannyira, hogy dermatochirurgiánk megyei szinten is elismertté vált. Az idő múlásával újabb lehetőséget kaptunk házunk bővítésére a szomszédos épület egy részének hozzánk csatolásával. Így az emeleti részen lett kialakítva az a műtőtraktus, amely végre "végleges" elfogadható helyére került. Bőrsebészeti részlegünk zsilip-rendszerrel ellátott két műtőből áll, melyeknek berendezése, műszerezettsége korszerű. 1984-től a festékes bőrdaganat (melanoma) komplex műtéti ellátása a bőrsebészeten folyik (bőrdaganatok eltávolítása, blockdissectio). A műtéteket magas szakmai tudással - bőr-, sebészi- és plasztikai sebészi szakvizsgával - rendelkező orvosok végzik. Az orvosok munkáját 2 szakképzett műtősnő egy segédműtősnő és műtőssegéd egészítik ki. Az évek a gyógyító munka színvonalasabbá tételével teltek, s köz-ben jó öreg épületünket ismét kikezdte az idő vasfoga. Halaszthatatlanná vált inté-zetünk rekonstrukciója. A felújítás 1980-ban kezdődött s egy teljes évet vett igénybe. A karbantartó munkálatokon túl korszerűsítések is történtek. A nagy ágyszámú kórtermeket üvegfallal választották el, a nagy kórteremből 2 helyiséges teret nyertek, ezáltal barátságosabbá és otthonosabbá vált betegeink elhelyezése. Minden ágyhoz modern helyi megvilágítást szereltek.A betegfürdők esztétikus felszerelést kaptak ezáltal is jobb lett ápoltjaink komfortja.

Míg az egészségügyi intézményekre nem jellemző, hogy a betegek részére külön étkező, tálaló áll rendelkezésre, addig a mi osztályunkon ezt is sikerült megvalósítani. Mintegy 6 millió forint ráfordításával felújított intézetünkben megújult lendülettel folytattuk betegellátó, gyógyító munkánkat. A 90-es évek közepén az országos ágyszám csökkentés osztályunkat sem kerülte el. A bőrgyógyászati osztály jelenleg 9 kórteremmel 37 ággyal működik. (1 db 7 ágyas, 2 db 6 ágyas, 3 db 4 ágyas, 1 db 3 ágyas, 1 db 2 ágyas, amely külön fürdőszobával WC-vel ellátott és 1 db egyágyas szoba). rendelkezik. Az ágyak száma a következőképpen oszlik meg: általános bőrgyógyászati ágy 23, bőrsebészeti 9, allergológia: 5. Az osztály férfi és női oldalból áll, mindkét oldalhoz 1-1 fürdőszoba és WC tartozik. Mint ahogy férfi és női oldal van, úgy külön férfi és női kezelő is van, ahol a külső kezelési eljárásokat alkalmazzuk.Az osztályos orvosi szobában folyik a betegfelvétel, orvosi dokumentáció, a nővér-dolgozóban pedig a gyógyszerelés, injekció és infúzió előkészítése.

Részlegünkön a bőrbetegségek széles spektrumának kezelése folyik az előírt protokoll szerint. Ezek közül néhányat emelnénk ki:

Onkodermatologia: a bőrdaganatos, melanoma malignumos betegeink részletes kivizsgálását primer tumor, cutan metastasisok, nyirokcsomó metastasisok sebé-szeti ellátását, kemoterápiás biológiai kezelését végezzük.

Az osztályos ellátás folytatása a járóbetegkénti gondozás.

- Lábszárfekély komplex ellátásra van lehetőségünk, külső kezelésben a hagyományos eljárásokon kívül a korszerű, nedves sebkezelés módszereit is alkalmazzuk.

- Allergiás bőrbetegségek

- eredetének részletes kivizsgálását, komplex külső és belső kezelését végezzük.

- Számos bőrbetegségben a bőr- , bőr alatti szövetek, nyirokcsomók vizsgálatát egy speciális bőrgyógyászati ultrahang készülékkel végezzük.

Különböző eszközös beavatkozásra is van lehetőség pl. dermojet, kauter kezelés-re, kryoterápiára. Osztályunk a házirend szabályai szerint működik, ami segíti együttműködésünket a betegekkel. Fekvőbeteg részlegünkön ápolási dokumentáció került bevezetésére. Ezzel is igyekszünk minél több információt szerezni betegeinkről, hogy egyéni szükségletüket figyelembe véve tervezhessük meg ápolásukat, bízva abban, hogy magas színtű szakszerű munkánkkal elősegítjük mielőbbi gyógyulásukat. A hozzátartozóknak szükség esetén segítséget nyújtunk úgy, hogy az otthoni kezelést megtanítjuk számukra.

 

Járó-betegellátás

 

Járó-betegellátásunk keretében az alábbi szakrendelések működnek:

A demográfiai hullámvölgy következményeként intézetünkben sok éven át (1976-1986) megyei andrológiai szakrendelés is folyt. A rendelést nagyszámú beteg kereste fel. Kezelésük számos esetben eredményes volt. Ezt a rendelést később a megyei kórház nőgyógyászati osztálya vette át.

 

Bőrsebészeti ambulanciánkon: A különböző jó és rosszindulatú bőrdaganatok, anyajegyek és más sebészi és plasztikai sebészeti megoldást igénylő betegségek vizsgálata és műtétre való előjegyzése, kontrollvizsgálata történik 1978-ban a laboratórium szövettani laboratóriummal egészült ki. Munkáját a Megyei Kórház Kórszövettani Osztályával kooperálva végezte Prof. Dr. Lusztig Gábor jóindulatú segítségével és támogatásával. A nagyszámú műtétek megnövelték szövettani laboratóriumunk addigi munkáját. Itt történik saját műtéti anyagaink szövettani feldolgozása, diagnosztizálása speciális festésekkel, valamint gyorsfagyasztott metszetek készítésével. A metszetek kiértékelését diagnosztizálását bőrgyógyászati és szövettani szakvizsgával rendelkező orvos és szövettani vizsgával rendelkező asszisztens végzi.

 

Gyermek - bőrgyógyászati szakrendelés: A korszerű rendelő, öltöző és várószoba 1990-ben került kialakításra, mivel ez a terület is a szomszédos épületből lett hozzánk csatolva. Ez a szakrendelés a gyermekek bőrbetegségével foglalkozik 14 éves korig, ahol gyermek- és bőrgyógyász szakorvos látja el a kis betegeket.

 

STD rendelés: A 90-es évek elején a nemi betegségek újbóli jelentkezése miatt egy önálló STD rendelést indítottunk el. A megyei ÁNTSZ-szel közösen nyert nagyobb országos pályázat segítségével meg tudtuk teremteni ennek a rendelésnek a laboratóriumi hátterét. (Chlamydia, mycoplasma stb.) Nemi betegségre utaló panasz esetén külön, az STD szakrendelésen történik a betegek vizsgálata és kezelése. A klasszikus nemi betegségeken kívül (syphilis/vérbaj, gonorrho-ea/kankó) több más betegség is idetartozik: húgycső és hüvelyi folyások, vírusos szemölcsök, stb. vizsgálata és kezelése. Itt történik az AIDS szűrés is.

 

Krónikus vénás elégtelenség és lábszárfekély rendelés: Visszértágulatok és trombózisok talaján kialakult fekélyek vizsgálata, kezelése és gondozása történik ezen a szakrendelésen. Műszeres vizsgálatokhoz ultrahang, fényreflexios pletismografiás készülékekkel rendelkezünk.

 

Allergológiai szakrendelés: Az egyre nagyobb számban előforduló allergiás megbetegedések kivizsgálására hoztuk létre, ahol elsősorban a bőrgyógy-ászati allergiás természetű betegségek diagnosztizálását és kezelését végezzük. Itt foglalkozunk a különböző környezeti anyagok (vegyi anyagok, pollen, étel stb) tesztelésével, továbbá a fogászatban, fodrászatban használt speciális anyagok által kiváltott allergiás panaszok kivizsgálásával. A vizsgálatokat bőrpróbákkal végzik: epicutan, intracutan próbák. A rendelés palettáján még a darázs-, és méh-csípés túlérzékenység speciális vizsgálata és kezelése szerepel.

A fotóterápiát kiemelkedő fontosságúnak tekintettük mivel sok bőrbetegség kezelhető fényterápiával. Ahogy a lehetőségeink engedték ezt a területet igyekeztünk korszerűsíteni. A népbetegségnek számító psoriasis kezelésének eredményesebbé tételére, a már meglévő fényterápiás részlegünkön - az országban harmadikként - PUVA készüléket helyeztünk üzembe. Psoriasisos betegeink kezelésében kiemelkedő szerepe van Dr. Raffai Sára főorvosnőnek, intézetvezető helyettesnek, aki több évtizeden keresztül tartotta kézben a rendszeres gondozásra szoruló betegek sorsát. A későbbiekben újabb fototerápiás eszközöket szereztünk be: SUP lámpa, TLO-1 lámpa, SUP fésű. Ezen a részlegen különböző műszeres kezeléseket is végeznek Elektromos úton szemölcsök, jóindulatú növedékek eltávolítása, fagyasztásos kezelések, fokozott helyi izzadás kezelése.

Új kezelési eljárás a PUVA - fürdő: Geroxalen oldattal A 90-es évek második felében a betegek igényének megfelelően indítottuk be az alábbi szakrendeléseket:

 

Acne rendelés: Ezen a speciális rendelésen az acnes (pattanásos) betegek vizsgálatát és kezelését végzik. Idetartoznak a serdülőkori és fiatal felnőttkori pattanásos betegek és a seborrhoeas betegek kezelése és gondozása .

 

Genitális betegségek szakrendelése: A genitáliákon előforduló bőrbetegségekkel foglalkozik ez a speciális rendelés.

 

Laboratóriumok

 
Általános labor: vér-, vizelet-, széklet, testváladékok vizsgálata. Nemi betegségek anyagmintájának feldolgozása. Mycológiai: bőr-, köröm-, haj gombás elváltozásainak vizsgálatát, mintavételét végzik, mikroszkópos és tenyésztéses vizsgálatok.

 

Gondozási munkák: Az egyik legfontosabb bőrdaganat a festékes daganat (melanoma) gondozását bőrgyógyász-onkológus szakorvos végezi. Nem festékes bőrdaganatok (bőrrákok gondozása) és gyermek alkati (endogen) ekzemás betegek gondozása.

Gyógyító-, gondozási-, és megelőzési munkánkat az alábbi személyzettel látjuk el: egy vezető főorvos, 13 orvos, egy osztályvezető ápoló/asszisztens, 7 ápolónő,13 asszisztens, 2 műtősnő, 2 adminisztrátor, gazdasági nővér, egy műtőssegéd, 8 takarítónő, egy bet. munkás.

Intézetünkben említésre méltó tudományos munka is folyik, melynek eredményeként intézetünk nevéhez fűződik számos új kórkép első hazai leírása. Így: uraemias gangraena syndroma körülhatárolása és a neurofibromatosisban egy új tünet a perioralis Freckling leírása.

Dermatochirurgia vonatkozásában számos új műtéti megoldás került Kecskemétről ismertetésre. Így: a fokos lebeny, a zsírszövet transzplantáció, valamint melanoma malignum esetében a sentinel nyirokcsomó biopsia.